Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky vydává společnost Mgr. Jarmila Podhorná se sídlem v Brodku u Konice 3, 79846 Brodek u Konice, IČ: 64262146, DIČ: CZ435609464 zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu v Konici ev. č.:370902-1477-00. (dále jen „Společnost“).I. Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy o poskytnutí služby uzavírané mezi Společností a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) a dále práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s takovou smlouvou, přičemž se jedná o smlouvu uzavíranou prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese https://centrumnadeje.cz (dále jen „Smlouva“).

2) Obsah smlouvy uzavřené mezi Společností a Zákazníkem má přednost před obsahem těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky se tedy v tomto vztahu uplatní pouze v těch věcech, které nejsou ve Smlouvě dohodnuty odchylně od obchodních podmínek.

3) Znění obchodních podmínek může Společnost měnit. Změny obchodních podmínek nemohou nabýt účinnosti dříve, než jsou zveřejněny na webové stránce https://centrumnadeje.cz/obchodni-podminky (dále jen „Webová stránka“).II. Uživatelský účet

1) Zákazník se může zaregistrovat na Webové stránce. K registraci musí uvést identifikační údaje, kterými jsou:
- jméno a příjmení (název právnické osoby)
- emailová adresa

2) K vytvoření uživatelského účtu je dále nutné, aby si Zákazník zvolil heslo pro přístup do svého uživatelského účtu.

3) Zaregistrováním Zákazník vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním těchto obchodních podmínek. Zákazník může ze svého uživatelského rozhraní provádět objednávání služeb Společnosti.

4) Zákazník je při registraci na Webové stránce a při objednávání služeb povinen uvádět pravdivé údaje a údaje uvedené v uživatelském účtu je při jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat.

5) Zákazník nemá právo umožnit třetí osobě využití svého uživatelského účtu.

6) Společnost má právo zrušit uživatelský účet v případě, že Zákazník poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.III. Smlouva

1) Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti poskytnout Zákazníkovi některou ze služeb, které má Společnost ve své nabídce a závazek Zákazníka zaplatit Společnosti za tuto službu cenu uvedenou v ceníku Společnosti.

2) Nabídka služeb Společnosti a ceník Společnosti jsou uvedeny na Webové stránce. Uváděné ceny obsahují DPH.

3) K uzavření Smlouvy je třeba, aby Zákazník vyplnil objednávkový formulář uvedený na Webové stránce a odeslal jej Společnosti. Obdržení objednávky Společnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potvrdí.

4) Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Společnost Zákazníkovi sdělí, že jeho objednávku akceptuje (resp. potvrzuje). Akceptaci objednávky provede Společnost nejpozději do 24 hodin od obdržení objednávky, a to na elektronickou adresu Zákazníka.IV. Úhrada služby

1) Zákazník může službu, která je předmětem uzavřené Smlouvy, uhradit některým z následujících způsobů:
a) bezhotovostně on-line platební kartou
b) v hotovosti v místě poskytnutí služby
c) platební kartou v místě poskytnutí služby
d) bezhotovostně převodem na peněžní účet společnosti. Na žádost Zákazníka vystaví Společnost Zákazníkovi daňový doklad (fakturu).V. Odstoupení od Smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem dle § 419 zák. č. 89/2012 Sb. má právo od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že již došlo ke splnění smluvených služeb na základě výslovné žádosti Zákazníka. Odstoupením se Smlouva zrušuje od samého počátku a Společnost vrátí Zákazníkovi uhrazenou cenu služby. Odstoupení od Smlouvy provede Zákazník prostřednictvím formuláře, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Společnost Zákazníkovi uhrazenou zálohu do 14 dnů.VI. Reklamace

Zákazník má právo reklamovat u Společnosti službu poskytnutou na základě Smlouvy, pokud tato poskytnutá služba vykazuje vady. Reklamaci podává Zákazník v písemné formě na adresu Brodek u Konice 3, 79846 Brodek u Konice nebo elektronickou formou na adresu info@centrumnadeje.cz bez zbytečného odkladu poté, kdy důvod k reklamaci zjistí. Společnost potvrdí Zákazníkovi přijetí reklamace nejpozději do tří pracovních dnů. Společnost nejpozději do 30ti dnů od přijetí reklamace sdělí písemně Zákazníkovi, jakým způsobem a v jaké lhůtě reklamaci vyřeší nebo ve stejné lhůtě sdělí Zákazníkovi, z jakých důvodů reklamaci odmítá.VII. Ochrana osobních údajů

1) Ochrana osobních údajů Zákazníka ze strany Společnosti se řídí zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.

2) Zákazník – fyzická osoba – souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, daňové identifikační číslo a telefonní číslo.

3) Společnost bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Zákazník může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat svým písemným sdělením zaslaným na adresu sídla Společnosti nebo na elektronickou adresu Společnosti info@centrumnadeje.cz.VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 15.11.2021Kontakty
Brodek u Konice 362, okres Prostějov
Co o nás říkají naši klienti